Хүүхэд асаргаа - ангилалууд
Хүүхэд асаргаа - тестүүд
Бүлэг 1 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 108 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 59% ]
Бүлэг 1 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 65 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 55% ]
Бүлэг 1 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 50 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 69% ]
Бүлэг 1 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 42 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 72% ]
Бүлэг 2 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 37 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 58% ]
Бүлэг 3 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 33 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 72% ]
Бүлэг 2 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 26 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 75% ]
Бүлэг 2 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 16 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 78% ]
Бүлэг 2 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 15 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 74% ]
Бүлэг 3 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 11 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 80% ]
Бүлэг 1 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 7 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 76% ]
Бүлэг 2 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 4 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 66% ]
Бүлэг 4 (0-3 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 0-3 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 4 (4-6 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 4-6 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 3 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 4 (7-9 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 7-9 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 3 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 4 (10-12 сар)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 10-12 сар 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
Бүлэг 3 (1-2 нас)
[ Ангилал: Хүүхэд асаргаа » 1-2 нас 0 хүн тест өгсөн. | Зөв хариулсан - 0% ]
  • SiteMap
  • Privacy Policy
  • Үйлчилгээний нөхцөл
  • Pigeon Corporation
    Copyright ©Pigeon Corporation All Rights Reserved.